Redbox_logo_white

Všeobecné obchodní podmínky

REDBOX MEDIA, s. r. o.

vydané s platností a účinností od 01.01.2023

(dále jen “podmínky”) 

I. ÚVOD

 1. Právní vztahy mezi firmou REDBOX MEDIA s. r. o., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, Identifikační číslo: 08208701, Spisová značka: C 78730 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen jako „mediální agentura“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen jako „objednatel“ a společné jako „smluvní strany“) při poskytování mediálního zprostředkování se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou vydány v souladu s právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Podmínky se vztahují na všechny objednávky, smlouvy a písemné dokumenty uzavřené mezi mediální agenturou a objednatelem, přičemž se stávají součástí každé takové smlouvy a určují část jejího obsahu. Případná rozdílná ujednání smlouvy mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

II. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Mediální agentura se zavazuje poskytovat objednateli mediální zprostředkování po dobu výslovně stanovenou smlouvou, není-li tato doba výslovně uvedena, pak po dobu trvání smlouvy a objednatel se zavazuje za toto plnění zaplatit mediální agentuře smluvenou odměnu a poskytnout potřebnou součinnost.
 2. Mediálním zprostředkováním je zejména závazek mediální agentury zajistit vysílání či jakékoliv jiné zveřejnění objednatelova plnění třetí osobou (dále jen „třetí osoba“ nebo „médium“).
 3. Předmětem obchodních podmínek je dále výroba rádiových a televizních spotů či sponzorských vzkazů mediální agenturou (dále jen „výroba reklamního spotu“). Výroba reklamního spotu je upravena v článku XI. těchto obchodních podmínek a ostatní články, vyjímaje čl. XII. a XIII. obchodních podmínek se na výrobu reklamního spotu nepoužijí.

III. MEDIÁLNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

 1. V případě, kdy objednatel v rámci mediálního zprostředkování předává mediální agentuře podklady k reklamě, zavazuje se zajistit, aby jím předávané podklady respektovaly všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy. Objednatel je dále povinen zajistit, aby obsah jím předávaných podkladů nebyl v rozporu s právy či oprávněnými zájmy jiných osob, nebyl v rozporu s dobrými mravy, nebyl urážlivý či vulgární, a byly předány včas dle smlouvy či objednávky, popřípadě do doby, kterou určí mediální agentura. Objednatel se pro případ vzniku jakékoliv povinnosti mediální agentury k úhradě finanční částky vzniklé z důvodu jím předaných podkladů zavazuje tuto částku agentuře uhradit.
 1. Smluvní strany se dohodly, že mediální agentura je oprávněna objednatelem dodanou reklamu před jejím zveřejněním či předání třetí osobě prohlédnout, vyslechnout, či jinak ověřit, a to, zda tato reklama objednatele odpovídá výše stanoveným podmínkám. V případě, že mediální agentura zjistí, že zde existuje rozpor s kteroukoli ze shora uvedených podmínek, je mediální agentura oprávněna, a v případě rozporu s platnými právními normami povinna, objednatelem dodanou reklamu nepředat třetí osobě. O tomto je mediální agentura povinna bez zbytečného odkladu informovat objednatele.
 1. V případě mediálního zprostředkování je mediální agentura oprávněna nepředat reklamu obdrženou od objednatele třetí osobě v případě, kdy odměna ze smlouvy mezi mediální agenturou a objednatelem nebude připsána včas na účet mediální agentury. Objednateli přitom nezaniká povinnost uhradit celé objednané plnění.
 1. Do doby dodání řádné reklamy odpovídající všem uvedeným požadavkům se odkládá počátek publikace reklamy pro objednatele, aniž by se tento odklad jakkoli dotknul stanoveného konce trvání publikace reklamy objednatele, nebylo-li smluvními stranami písemným dodatkem k této smlouvě dohodnuto jinak.
 1. Pokud není stanoveno jinak, tak smluvní strany sjednaly, že pro publikaci reklamy je rozhodné konkrétní časové pásmo ve stejném cenovém tarifu nikoli přesný čas publikace reklamy.
 1. Dostane-li se objednatel do prodlení s řádným dodáním vlastní reklamy či podkladů, náleží mediální agentuře úhrada ode dne sjednaného počátku plnění, i když k faktickému zahájení zveřejnění či předání reklamy třetí osobě nedošlo.
 2. V případě změny programu, jeho obsahu či celého vysílání třetí strany nenese mediální agentura žádnou zodpovědnost za tyto změny. Změna programu třetí strany vyhrazena. 

VIII. Cena Mediálního zprostředkování a platební podmínky

 1. Cena za mediální zprostředkování se odvíjí od nabídky médií a konkrétní částka je stanovena ve smlouvě či objednávce mezi objednatelem a mediální agenturou. Cena je účtována buď v Českých korunách, Eurech nebo Polských zlotých. K výsledné ceně je připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši legislativně platné v době vystavení faktury.
 1. Objednatel se zavazuje za mediální zprostředkování zaplatit smluvenou částku. Podkladem pro zaplacení ceny za mediální zprostředkování je faktura vystavená mediální agenturou. Faktura vč. zálohové faktury je splatná do 14 dnů ode dne vystavení. Splatnost faktury může být stanovena taktéž objednávkou, smlouvou, případně pozdější domluvou mezi objednavatelem a mediální agenturou.
 2. Objednatel souhlasí s tím, aby mu v souladu s platnou legislativou byla zaslána faktura elektronicky ve formátu PDF, a to na e-mailovou adresu.
 1. Všechny částky jsou uvedeny bez Daně z přidané hodnoty (DPH) a sazba DPH je ve výši legislativně platné v době vystavení faktury. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
  V případě platby bankovním převodem, je objednatele povinen provést úhradu na účet mediální agentury č. 5608764319/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
 1. Pro případ prodlení objednatele s kteroukoli ze sjednaných plateb, stanovily smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % ze stanovené celkové ceny, a to za každý den trvání prodlení objednatele. V případě prodlení objednatele s úhradou sjednaných plateb má mediální agentura právo odstoupit od smlouvy. Totéž platí v případě prodlení objednatele s úhradou zálohové faktury.
 1. Objednatel prohlašuje, že v době uzavření smlouvy s mediální agenturou není s jeho osobou zahájeno žádné insolvenční či exekuční řízení, ani nemá žádných dluhů po splatnosti. V případě, že jakákoliv skutečnost uvedená v předešlé větě nastane, je objednatel povinen to oznámit agentuře. Porušení této informační povinnosti objednatelem je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 30 % ceny odměny poskytované mediální agentuře objednatelem v době zjištění porušení informační povinnosti. Zahájení insolvenčního či exekučního řízení s objednatelem opravňuje agenturu k odstoupení od smlouvy s objednatelem.
 1. V případě odstoupení od smlouvy médiem vůči mediální agentuře jejímž předmětem je objednatelovo plnění, může se objednatel po mediální agentuře domáhat pouze těch práv a finančních plnění, které vůči třetí osobě sama mediální agentura získá. Stejným omezeným způsobem se může objednatel domáhat svých práv a finančních plnění po mediální agentuře také v případě výpovědi smlouvy třetí osobou či při jejím vadném plnění třetí osobou.

IX. DOBA TRVÁNÍ Mediálního zprostředkování

 1. Mediální agentura poskytuje mediální zprostředkování objednateli v termínech a délce daných objednávkou nebo smlouvou s objednatelem.
 1. Smluvní strany sjednaly dále právo mediální agentury ukončit mediální zprostředkování před dobou sjednanou v objednávce, bude-li prodlení objednatele s úhradou kterékoli ze sjednaných plateb delší 5 dnů. Objednateli přitom nezaniká povinnost úhrady za celé objednané plnění.
 1. Odstoupení, od již uzavřené smlouvy ze strany objednatele vůči mediální agentuře je možno provést pouze písemně s prokazatelným doručením mediální agentuře. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě delší než dva měsíce před realizací kampaně (započetím plnění ze strany média), je objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 % částky dané smlouvou či objednávkou mezi mediální agenturou a objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší než dva měsíce před realizací kampaně (započetím plnění ze strany média), je objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % částky danou smlouvou či objednávkou mezi ním a mediální agenturou.
 1. Stornopoplatek je objednatel povinen uhradit do patnácti dnů od vystavení daňového dokladu ze strany mediální agentury. Tato povinnost je splněna dnem připsáním dané částky na účet mediální agentury.
 1. Doba trvání smlouvy, respektive doba, po níž trvá závazek mediální agentury v rozsahu stanoveném smlouvou nebo objednávkou, může být smluvními stranami prodloužena či zkrácena pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran provedené formou písemného dodatku ke smlouvě nebo objednávce.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Mediální agentura jakožto zprostředkovatel mediální reklamy, není odpovědná za případné vady díla a reklamy, kterou médium nezrealizuje řádně nebo vůbec.
 1. V případě odstoupení od smlouvy médiem vůči mediální agentuře, či jakéhokoliv posunutí či pozměnění plnění ze strany média, není mediální agentura povinna poskytnout náhradní plnění objednateli za toto právní jednání média, ani není povinna k náhradě škody vůči objednateli.
 1. V případě odstoupení od smlouvy média vůči mediální agentuře je mediální agentura v tomto případě povinna vrátit platbu za mediální zprostředkování v plné výši po odečtení nákladů, které v mezidobí v souvislostí se zprostředkováním vynaložila. Splatnost platby podle předchozí věty je 14 dnů od informování objednatele o zrušení plnění.
 1. Mediální agentura dále není odpovědná za jakékoliv vady díla a reklamy médiem z důvodu včasného a řádného nedodání podkladů a materiálů pro reklamu, nejpozději 10 dní před realizací kampaně. Totéž platí v případě nerealizaci kampaně z téhož důvodu.

XI. RÁDIOVÉ A TELEVIZNÍ SPOTY, SPONZORSKÉ VZKAZY

 1. Mediální agentura se v případě dohody s objednatelem může zavázat provést pro objednatele dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek.
 1. Dílem ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek se rozumí zhotovení reklamního spotu, jehož obsah a způsob provedení odpovídá platnému právnímu řádu České republiky, normám rozhlasového vysílání a předpisům souvisejícím. Zhotovené dílo bude objednateli v souladu s dohodou smluvních stran předáno ke schválení elektronickou poštou ve formátu mp3, mp4, mov. Bližší specifikace předmětu a rozsahu díla je uvedena v samostatné smlouvě či objednávce, nebo může být doplněna na základě emailové korespondence mezi objednatelem a mediální agenturou.
 1. Není-li dohodnuto jinak, objednatel se zavazuje předat mediální agentuře návrh reklamního spotu ve lhůtě nejdéle 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy či objednávky. Musí zůstat současně zachována lhůta pro výrobu reklamního spotu nejméně 5 pracovních dnů před zveřejněním či předáním spotu objednateli nebo třetí osobě. Kratší termín pro výrobu spotu je možné dohodnout jedině samostatnou dohodou smluvních stran, a to zpravidla za expresní příplatek. Návrh reklamního spotu je možné učinit písemně prostřednictvím emailu. Případná změna návrhu reklamního spotu před jejím smluvním potvrzením musí být učiněna písemně. Objednávka se pro smluvní strany stává závaznou okamžikem odeslání potvrzení objednávky ze strany mediální agentury. Mediální agentura si vyhrazuje právo, v případě, že objednávku nebude považovat za úplnou či určitou, tuto objednávku odmítnout či požadovat její upřesnění. Objednatel je oprávněn požadovat provedení změny zadané objednávky i poté, co byla mediální agenturou již potvrzena. Mediální agentura je však oprávněna tuto žádost objednatele odmítnout, není-li zhotovení reklamního spotu v objednatelem pozměněné podobě ve sjednané lhůtě pro zhotovení možné. Objednatel bere na vědomí, že provedení změny objednávky může vést k navýšení ceny služeb mediální agentury a toto případně akceptovat.
 1. Objednatel se dále zavazuje zajistit, aby jím předaná objednávka – návrh reklamního spotu splňovala všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy. Objednatel je dále povinen zajistit, aby obsah objednávky nebyl v rozporu s právy či oprávněnými zájmy třetích osob, nebyl v rozporu s dobrými mravy, nebyl urážlivý či vulgární. V případě, že mediální agentura zjistí, že zde existuje rozpor s kteroukoli ze shora uvedených podmínek, je mediální agentura oprávněna, a v případě rozporu s platnými právními normami povinna, objednávku odmítnout. O tomto je mediální agentura povinna bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Objednatel se dále zavazuje agentuře poskytnout veškerou součinnost, která je potřebná nebo důvodně a včas zhotovitelem požadovaná. Objednatel se pro případ vzniku jakékoliv povinnosti mediální agentury k úhradě finanční částky vzniklé z důvodu jím předaných podkladů zavazuje tuto částku agentuře uhradit.
 1. Mediální agentura se zavazuje dílo zhotovit ve lhůtě 14 dní od řádného obdržení a potvrzení objednávky objednatelem, případně do doby, která bude určená vzájemnou dohodou mediální agentury a objednavatele, kdy v uvedené lhůtě bude řádně provedené dílo předáno objednateli. Nedodržení lhůty zhotovení díla způsobené nepředvídanými okolnostmi či technickou závadou nezaviněnou mediální agenturou, smluvní strany nepovažují za vadné plnění díla. V takto stanovené lhůtě je objednatel povinen dílo převzít. Dílo je dokončeno i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící jeho použití pro účely odvysílání. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo, jestliže jej k převzetí díla mediální agentura vyzve. V případě odmítnutí převzetí řádně provedeného díla či díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími jeho použití pro účely odvysílání objednatelem, platí fikce převzetí díla objednatelem.
 1. Mediální agentura je oprávněna reklamní spot objednateli či třetí osobě nepředat v případě, že cena za jeho zhotovení nebude připsána včas na účet mediální agentury.
 1. Za pravdivost údajů obsažených v reklamních spotech a sponzorských vzkazech odpovídá objednatel reklamy.
 1. Objednatel se zavazuje za výrobu reklamního spotu zaplatit mediální agentuře smluvenou částku. Cena se odvíjí dle složitosti výstupu a konkrétní částka je stanovena ve smlouvě či objednávce mezi objednatelem a mediální agenturou. Cena je účtována buď v Českých korunách, Eurech nebo Polských zlotých. K výsledné ceně je připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši legislativně platné v době vystavení faktury.
 1. Podkladem pro zaplacení ceny za mediální zprostředkování je faktura vystavená mediální agenturou. Faktura vč. zálohové faktury je splatná do 14 dnů ode dne vystavení. Splatnost faktury může být stanovena taktéž objednávkou, smlouvou, případně pozdější domluvou mezi objednavatelem a mediální agenturou.
 1. Objednatel souhlasí s tím, aby mu v souladu s platnou legislativou byla zaslána faktura elektronicky ve formátu PDF, a to na e-mailovou adresu.
 1. Všechny částky jsou uvedeny bez Daně z přidané hodnoty (DPH) a sazba DPH je ve výši legislativně platné v době vystavení faktury. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
  V případě platby bankovním převodem, je objednatele povinen provést úhradu na účet mediální agentury č. 5608764319/0800 vedený u České spořitelny, a. s.
 1. Pro případ prodlení objednatele s kteroukoli ze sjednaných plateb, stanovily smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1% ze stanovené celkové ceny, a to za každý den trvání prodlení objednatele. V případě prodlení objednatele s úhradou sjednaných plateb má mediální agentura právo odstoupit od smlouvy. Totéž platí v případě prodlení objednatele s úhradou zálohové faktury.
 1. Objednatel prohlašuje, že v době uzavření smlouvy s mediální agenturou není s jeho osobou zahájeno žádné insolvenční či exekuční řízení, ani nemá žádných dluhů po splatnosti. V případě, že jakákoliv skutečnost uvedená v předešlé větě nastane, je objednatel povinen to oznámit agentuře. Porušení této informační povinnosti objednatelem je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 30 % ceny odměny poskytované mediální agentuře objednatelem v době zjištění porušení informační povinnosti. Zahájení insolvenčního či exekučního řízení s objednatelem opravňuje agenturu k odstoupení od smlouvy s objednatelem.
 1. Mediální agentura, jakožto poskytovatel, předáním díla objednateli poskytuje výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. Poskytovatel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě a zároveň není oprávněn k užití díla. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Licence bude poskytnuta k samostatnému užívání, bez omezení teritoria anebo jiných omezení, a to na dobu trvání majetkových autorských práv poskytovatele.

XII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. V případě potřeby komunikace či dodání podkladů mediální agentuře, je objednatel povinen komunikovat prostřednictvím emailových adres: hubner@redboxmedia.cz a wojnarova@redboxmedia.cz.
 1. Objednatel je povinen poskytovat mediální agentuře potřebnou součinnost k realizaci jeho objednaného plnění. V případě nesoučinnosti objednatele, je mediální agentura oprávněna odstoupit od smlouvy a vrátit poskytnuté finanční prostředky objednateli jen ve výši toho co nevynaložila na objednané plnění objednatelem v rámci mediálního zprostředkování. V takovém případě nemá objednatel právo na náhradu škody za nerealizaci objednaného plnění.
 1. Objednatel tímto uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a pro účely oslovení přímým marketingem viz URL GDPR. Objednatel dále vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany mediální agentury, na jeho elektronickou či doručovací adresu, když tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a nezaniká zánikem uzavřené smlouvy. Objednatel může souhlas kdykoliv odvolat.
 1. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah smluv, jakož i informace, sdělené smluvním stranám nebo získané smluvními stranami, a to bez ohledu na to, zda v psané či jiné formě, v průběhu jednání o uzavření této Smlouvy nebo v době její účinnosti, jsou informacemi důvěrného charakteru ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a tvoří předmět obchodního tajemství každé ze smluvních stran podle § 530 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „chráněné informace“), a tudíž jako takové požívají ochrany poskytované občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
 1. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti chráněných informací nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se zavazují, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty a případné analýzy obsahující chráněné informace byly řádně evidovány. Smluvní strany se dále zavazují, že chráněné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob.
 1. Za porušení povinností týkajících se ochrany chráněných informací odst. 4 a 5 tohoto článku, má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč (sto tisíc korun českých) a právo odstoupit od smlouvy.

XIII. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

 1. Veškeré změny a doplnění smluv a objednávek mezi objednatelem a mediální agenturou je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran a výlučně písemnou formou. Strany se dohodly, že za písemnou formu se bere i vzájemná emailová komunikace.
 1. Spory vyplývající ze smluv, k nimž se vážou tyto obchodní podmínky budou řešeny místně příslušným soudem mediální agentury, a to podle českého právního řádu, kterým jsou také tyto obchodní podmínky vázány. V případě individuální dohody stran, může tyto spory rozhodovat rozhodčí soud.
 1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost pro objednávky uzavřené po 01.01.2023.
Nastavení cookies

Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytně nutné soubory cookies

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Bez těchto souborů cookie by webové stránky nefungovaly správně.

Bezpečnostní cookies

Bezpečnostní soubory cookie umožňují ukládání informací souvisejících se zabezpečením, např. ověřování, ochrana před podvody a další prostředky na ochranu uživatele.

Personalizační cookies

Personalizační soubory cookie mohou používat soubory cookie třetích stran, které jim pomáhají přizpůsobit obsah a umožňují sledovat uživatele na různých webových stránkách a zařízeních.

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.

Děkujeme za pomoc

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky a reklamy tak, aby vyhovovaly vašim představám. Svou volbu můžete kdykoliv změnit kliknutím na nastavení soukromí v patičce webu.

Nebo
Více informací

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání souborů cookies a vašich voleb, kontaktujte nás prosím.

Nastavení soukromí

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky a reklamy tak, aby vyhovovaly vašim představám. Svou volbu můžete kdykoliv změnit kliknutím na nastavení soukromí v patičce webu.